Sự phóng thích các neuro hormone từ các túi synapse ở tận cùng của các tế bào thần kinh là một ví dụ về:

Sự phóng thích các neuro hormone từ các túi synapse ở tận cùng của các tế bào thần kinh là một ví dụ về:

A. Sự xuất bào

B. Sự nhập bào

C. Sự thực bào

D. Sự ẩm bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng