Sự phosphoryl hóa mức cơ chất là:

Sự phosphoryl hóa mức cơ chất là:

A. Gắn gốc phosphate với chất tham gia phản ứng  

B. Gắn gốc phosphate với ADP  

C. Gắn gốc phosphate với sản phẩm  

D. Không gắn gốc phosphate  

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng