Sự rối loạn của một cặp NST tương đồng ở các tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện các loại giao tử mang bộ NST:

Sự rối loạn của một cặp NST tương đồng ở các tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện các loại giao tử mang bộ NST:

A. n, 2n+1

B. n, n+1,n-1

C. 2n+1,2n-1 

D. n+1,n-1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng