Sự rối loạn phân ly của một cặp NST tương đồng ở các tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện:

Sự rối loạn phân ly của một cặp NST tương đồng ở các tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện:

A. Thể khảm

B. Thể đột biến

C. Thể lệch bội

D. Thể đa bội

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng