Sự tái tổ hợp di truyền xảy ra trong?

Sự tái tổ hợp di truyền xảy ra trong?

A. Nguyên phân 

B. Giảm phân I 

C. Giảm phân II 

D. Cả ba đáp án trên đều sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng