Sự tăng trưởng của tế bào xảy ra vào giai đoạn nào của chu kì tế bào?

Sự tăng trưởng của tế bào xảy ra vào giai đoạn nào của chu kì tế bào?

A. G1

B. S

C. G2

D. Thời kì phân chia

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng