Sự thẩm thấu có liên quan đến?

Sự thẩm thấu có liên quan đến?

A. Tính thấm chọn lọc của màng

B. Nồng độ các chất hòa tan 

C. Sự khuếch tán của nước qua màng 

D. Cả ba yếu tố trên 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng