Sự thay đổi nhiệt độ:

Sự thay đổi nhiệt độ:

A. Không làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

B. Luôn luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng