Sự thụ tinh của giao tử bất thường nào gây đa bội:

Sự thụ tinh của giao tử bất thường nào gây đa bội:

A. Giao tử 2n x giao tử n

B. Giao tử n x giao tử n

C. Giao tử n ± 1 x giao tử n

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng