Sự tiếp hợp của NST xảy ra trong giai đoạn nào sau đây?

Sự tiếp hợp của NST xảy ra trong giai đoạn nào sau đây?

A. Kỳ sau I

B. Kỳ đầu I

C. Phân chia TB chất

D. Kỳ đầu II

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng