Sự tổng hợp Protein được thực hiện ở đâu:

Sự tổng hợp Protein được thực hiện ở đâu:

A. Bộ máy Golgi

B. Peroxixom

C. Ti thể

D. Riboxom

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng