Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không tiêu tốn năng lượng?

Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không tiêu tốn năng lượng?

A. Vận chuyển thụ động  

B. Vận chuyển chủ động

C. Nội nhập bào

D. Ngoại xuất bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng