Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không làm biến dạng màng:

Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không làm biến dạng màng:

A. Vận chuyển thụ động

B. Vận chuyển chủ động

C. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

D. Nhập bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng