Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không làm biến dạng màng?

Sự vận chuyển qua màng theo kiểu nào thì không làm biến dạng màng?

A. Vận chuyển thụ động.

B. Vận chuyển chủ động.

C. Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.

D. Nhập bào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng