Sự vận chuyển thụ động các chất diễn ra khá dễ dàng nhờ thực hiện qua con đường?

Sự vận chuyển thụ động các chất diễn ra khá dễ dàng nhờ thực hiện qua con đường?

A. Thấm gián tiếp qua màng kép phospholipid.

B. Đi qua các kênh prôtêin dẫn truyền.

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng