Sự vận chuyển tích cực là sự vận chuyển?

Sự vận chuyển tích cực là sự vận chuyển?

A. Cần năng lượng để bơm vật chất khuếch tán qua màng

B. Không cần năng lượng để bơm vật chất qua màng tế bào

C. Không cần năng lượng, vật chất qua màng theo kiểu khuếch tán

D. Cần năng lượng để bơm vật chất ngược chiều khuynh độ nồng độ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng