Sương là các hạt có kích thước:

Sương là các hạt có kích thước:

A. >75 μm 

B. 5-7 μm 

C. 1-5 μm 

D. <10 μm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng