Suy tim được kiểm soát thì khi mổ, tỉ lệ tử vong là:

Suy tim được kiểm soát thì khi mổ, tỉ lệ tử vong là:

A. 2%

B. 5%

C. 10% 

D. 15% 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng