Từ 15 tế bào sinh trứng giảm phân sẽ tạo ra?

Từ 15 tế bào sinh trứng giảm phân sẽ tạo ra?

A. 15 trứng và 30 thể cực

B. 15 trứng và 45 thể cực.

C. 45 trứng và 15 thể cực.

D. 30 trứng và 15 thể cực

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng