Tế bào chất chứa ti thể, Riboxom, lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt và các bào quan khác, cho biết tế bào đó không thuộc loại nào sau đây:

Tế bào chất chứa ti thể, Riboxom, lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt và các bào quan khác, cho biết tế bào đó không thuộc loại nào sau đây:

A. Tế bào cây thong

B. Tế bào châu chấu

C. Tế bào nấm men

D. Tế bào vi khuẩn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng