Tế bào hồng cầu người trong môi trường NaCl 9‰ có hiện tượng:

Tế bào hồng cầu người trong môi trường NaCl 9‰ có hiện tượng:

A. Nước từ tế bào ra ngoài môi trường còn NaCl 9‰ từ môi trường vào tế bào gây nên teo bào

B. NaCl 9‰ từ tế bào ra ngoài môi trường còn nước từ mối trường vào tế bào gây nên tan bào

C. Nước từ tế bào ra ngoài ngoài môi trường còn NaCl 9‰ từ mối trường vào tế bào gây nên co nguyên sinh

D. Cân bằng nồng độ nên có hình tròn dạng đĩa lõm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng