Tế bào hồng cầu người trong môi trường NaCl 20‰ có hiện tượng:

Tế bào hồng cầu người trong môi trường NaCl 20‰ có hiện tượng:

A. Nước từ tế bào ra ngoài môi trường còn NaCl 20‰ từ môi trường vào tế bào gây nên teo bào

B. NaCl 20‰ từ tế bào ra ngoài môi trường còn nước từ môi trường vào tế bào gây nên tan bào

C. Nước từ tế bào ra ngoài ngoài môi trường còn NaCI 20‰ từ mồi trường vào tế bào gây nên co nguyên sinh

D. NaCl 20‰ từ tế bào ra ngoài môi trường còn nước từ mồi trường vào tế bào gây nên phản co nguyên sinh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng