Tế bào hồng cầu người trong môi trường nhược trương có hiện tượng.

Tế bào hồng cầu người trong môi trường nhược trương có hiện tượng.

A. Chất hoà tan ra ngoài còn nước từ môi trường vào tế bào gây teo bào

B. Chất hoà tan ra ngoài còn nước từ môi trường vào tế bào gây tan bào

C. Chất hoà tan vào còn nước ra ngoài tế bào gây teo bào

D. Chất hoà tan vào còn nước ra ngoài tế bào gây tan bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng