Tế bào thực vật không có trung tử và các thể sao:

Tế bào thực vật không có trung tử và các thể sao:

A. Nên không có sự thành lập thoi vi ống

B. Nhưng vẫn có sự thành lập thoi vi ống  

C. Nên không có phân bào nguyên nhiễm  

D. Nên không có phân bào giảm nhiễm 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng