Tổ chức nơi làm việc hợp lý, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây:

Tổ chức nơi làm việc hợp lý, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây:

A. Bố trí máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu… phải khoa học, phù hợp với dây chuyền sản xuất và trình tự gia công, thuận tiện cho việc vận chuyển và đi lại của người lao động

B. Nơi làm việc phải có nội quy, quy trình làm việc an toàn; có hướng dẫn thao tác, điều khiển, sử dụng máy theo đúng quy định

C. Trang bị đầy đủ sơ dồ bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các bình chữa cháy xách tay, xe đẩy chữa cháy theo phương án PCCC đã được cấp có thẩm quyền duyệt

D. Cả a và b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng