Tá dược polyethylenglycol sử dụng làm tá dược thuốc mỡ có đặc điểm:

Tá dược polyethylenglycol sử dụng làm tá dược thuốc mỡ có đặc điểm:

A. Có độ nhớt cao, có khả năng gây thấm, nhũ hóa

B. Thường phối hợp nhiều loại lại với nhau 

C. Giúp dược chất đạt độ phân tán cao, phóng thích dược chất nhanh, hoàn toàn 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng