Tá dược điều chỉnh tốc độ phóng thích dược chất:

Tá dược điều chỉnh tốc độ phóng thích dược chất:

A. Tá dược làm tăng mức độ phóng thích dược chất: dẫn xuất acid acrylic, các loại sáp 

B. Tá dược làm phóng thích hoạt chất chậm: PEG, Tween, … 

C. Ảnh hưởng chủ yếu lên quá trình rã và hòa tan của viên nén 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng