Tá dược độn phù hợp với viên nén phụ khoa:

Tá dược độn phù hợp với viên nén phụ khoa:

A. Tinh bột

B. Lactose

C. Dẫn chất cellulose

D. Tất cả các tá dược tan được trong nước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng