Tá dược nào sau đây thường dùng cho thuốc trứng đặt âm đạo:

Tá dược nào sau đây thường dùng cho thuốc trứng đặt âm đạo:

A. Witepsol 

B. Lactose

C. PEG 

D. Tinh bột

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng