Tá dược nào vừa có tác động là tá dược dính vừa là tá dược rã:

Tá dược nào vừa có tác động là tá dược dính vừa là tá dược rã:

A. Tinh bột

B. PVP và dẫn chất

C. Cellulose vi tinh thể

D. Lactose

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng