Tá dược PEG điều chế thuốc đặt thuộc nhóm:

Tá dược PEG điều chế thuốc đặt thuộc nhóm:

A. Dầu mỡ hydrogen hóa 

B. Keo thân nước thiên nhiên 

C. Triglycerid bán tổng hợp 

D. Keo thân nước tổng hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng