Tá dược PEG sử dụng điều chế thuốc đặt có đặc điểm, ngoại trừ:

Tá dược PEG sử dụng điều chế thuốc đặt có đặc điểm, ngoại trừ:

A. Không thích hợp với vùng nhiệt đới

B. Ảnh hưởng sinh lí nơi đặt thuốc 

C. Độ bền cơ học cao 

D. Giải phóng dược chất nhanh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng