Tá dược sử dụng trong viên ngậm:

Tá dược sử dụng trong viên ngậm:

A. Lecithin 

B. Gelatin 

C. Avicel 101 

D. Avicel 102 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng