Tá dược thuốc đặt nào sau đây là tá dược thân nước:

Tá dược thuốc đặt nào sau đây là tá dược thân nước:

A. Witepsol và Suppocire

B. Suppocire và gelatin

C. Gelatin và Witepsol 

D. Gelatin và PEG 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng