Tá dược trơn bóng được cho vào bột, hạt để dập viên ở giai đoạn:

Tá dược trơn bóng được cho vào bột, hạt để dập viên ở giai đoạn:

A. Trộn chung với hoạt chất trước khi tạo hạt 

B. Trộn với hoạt chất, tá dược độn trong quá trình tạo hạt 

C. Trộn ngay trước khi dập viên 

D. A, B, C đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng