Tã dược trơn phù hợp cho viên nén hòa tan:

Tã dược trơn phù hợp cho viên nén hòa tan:

A. Talc

B. Mg stearate

C. PEG

D. Tinh bột biến tính 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng