Ta gọi luồng không khí hay dòng chất lỏng có kích thước tiết diện ngang hữu hạn là:

Ta gọi luồng không khí hay dòng chất lỏng có kích thước tiết diện ngang hữu hạn là:

A. Luồng 

B. Tia 

C. Luồng, tia

D. Vệt, luồng, tia

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng