Tác động kích thích của hóa chất đối với cơ thể thường gây ra:

Tác động kích thích của hóa chất đối với cơ thể thường gây ra:

A. Kích thích đối với da

B. Kích thích đối với đường hô hấp

C. Kích thích đối với mắt

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng