Tác dụng của từ trường phần ứng Φ lên từ trường của cực từ phần cảm Φ$_{o}$ được gọi là phản ứng phần ứng.

Tác dụng của từ trường phần ứng Φ lên từ trường của cực từ phần cảm Φ$_{o}$ được gọi là phản ứng phần ứng.

A. Trong mọi trường hợp Φo luôn có phương trùng với trục rôtor, có chiều đi ra từ cực bắc N

B. Trong mọi trường hợp Φo luôn có vuông góc với trục rôtor, có chiều đi ra từ cực bắc

C. Trong mọi trường hợp Φo luôn có phương trùng với trục rôtor, có chiều đi ra từ cực Nam

D. Trong mọi trường hợp Φo luôn có phương trùng với trục rôtor, có chiều vuông góc với trục rortor

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng