Tác giả của học thuyết tiến hóa với vai trò của biến dị, chọn lọc tự nhiên để giải thích nguồn gốc các loài là?

Tác giả của học thuyết tiến hóa với vai trò của biến dị, chọn lọc tự nhiên để giải thích nguồn gốc các loài là?

A. Lamac

B. Đacuyn. 

C. Menden. 

D. Morgan.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng