Tác hại của tiếng ồn ít gây ảnh hưởng đến cơ quan nào của con người: 

Tác hại của tiếng ồn ít gây ảnh hưởng đến cơ quan nào của con người: 

A. Cơ quan thính giác

B. Cơ quan thần kinh

C. Cơ quan hô hấp

D. Cơ quan tiêu hóa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng