Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không.

Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không.

A. Thu nhập ròng

B. Chi phí hoạt động biến đổi

C. EBIT

D. Chi phí hoạt động cố định

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng