Tải trọng là gì?

Tải trọng là gì?

A. Lực hoặc mô men tác động lên chi tiết máy khi làm việc.

B. Lực tác động lên chi tiết máy khi làm việc.

C. Mô men tác động lên chi tiết máy khi làm việc.

D. Là trọng lượng bản thân chi tiết máy và các lực bên ngoài tác động vào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng