Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:

Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:

A. Marketing bên ngoài, marketing bên trong, marketing dịch vụ

B. Marketing bên ngoài, marketing bên trong, marketing tương tác

C. Marketing bên ngoài, marketing quan hệ, marketing tương tác

D. Marketing bên ngoài, marketing dịch vụ, marketing quan hệ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng