Tìm nghiệm tổng quát của phương trình 

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình 

A. \(\mathop {y = C}\nolimits_1 {e^{2x}} + \mathop C\nolimits_2 x{e^{2x}};\mathop {\mathop C\nolimits_1 ,C}\nolimits_2 \in R\)

B. \(y = {e^{2x}} + (\mathop C\nolimits_1 \cos (2x) + \mathop C\nolimits_2 \sin (2x));\mathop C\nolimits_1 ,\mathop C\nolimits_2 \in R\)

C. \(\mathop {y = C}\nolimits_1 {e^{2x}} + \mathop C\nolimits_2 {e^{2x}};\mathop {\mathop C\nolimits_1 ,C}\nolimits_2 \in R\)

D. \(\mathop {y = C}\nolimits_1 {e^{ – 2x}} + \mathop C\nolimits_2 x{e^{ – 2x}};\mathop {\mathop C\nolimits_1 ,C}\nolimits_2 \in R\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng