Tên khoa học của một loài sinh vật nào viết không đúng:

Tên khoa học của một loài sinh vật nào viết không đúng:

A. Mus Musculus

B. Anopheles tonkinensis

C. Felis domestic

D. Homo sapien

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng