Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm:

Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm:

A. số giao tử mang alen đó trong quần thể

B. các kiểu gen của mang alen đó trong quần thể

C. số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể

D. các kiểu hình của alen đó trong quần thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng