Tần số âm chuẩn I$_{o}$ là:

Tần số âm chuẩn I$_{o}$ là:

A. 100 Hz

B. 1.000 Hz

C. 10.000 Hz

D. 100.000 Hz

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng