Tần số các alen của quần thể không thay đổi trong trường hợp nào sau đây?

Tần số các alen của quần thể không thay đổi trong trường hợp nào sau đây?

A. QT tự thụ và quần thể ngẫu phối

B. QT tự thụ phấn

C. QT ngẫu phối

D. QT giao phối ngẫu nhiên và quần thể giao phối có lựa chọn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng