Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) được xác định bằng tổng tỉ lệ:

Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) được xác định bằng tổng tỉ lệ:

A. các kiểu hình giống P

B. các kiểu hình khác P

C. của 1 loại giao tử hoán vị và 1 loại giao tử không hoán vị

D. các loại giao tử mang gen hoán vị

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng